ข้อมูลสถานที่ราชการ
       
               
                             
       
 
       
               
               
           
               
               
       
   
               
       
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
       ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
              จ.นครพนม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก
ุ  ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก
         อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
         
   
         
   
               
 
   
 
       
               
               
               
 
     
   
         
   
         
   
               
       
สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก
      ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
              จ.นครพนม
 
สำนักงานที่ดินอำเภอปลาปาก
ุ       ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
             จ.นครพนม
       
               
               
               
       
 
 
   
               
 
           
 
           
               
 
           
 
           
 
           
 
   
โรงพยาบาลปลาปาก
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุต.ปลาปาก
        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
ุ       ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
             จ.นครพนม
       
 
           
 
           
 
           
 
   
 
       
 
           
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุต.ปลาปาก
        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ุ   ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก
          อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
 
  
           
 
  
           
 
           
 
   
 
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
โรงเรียนปลาปากวิทยา
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุต.ปลาปาก
        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
ุ   ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก
          อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
 
           
 
           
 
           
 
                         
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045