ประวัติสถานีตำรวจภูธรปลาปาก
       
                     
                     
       
           
       
               
       
 
กรมตำรวจได้มีคำสั่งแต่งตั้งสถานีตำรวจภูธรปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ.2506
       
     
 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก  ได้จัดตั้งขึ้นในที่ดินที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นพ 360 ในเนื้อที่
       
       
17 ไร่ 76 ตารางวา เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
       
         
มีอัตรากำพล ดังนี้
       
     
 
   
1. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  กำลังอนุญาต  12 นาย  ตัวจริง  10 นาย
 
   
       
   
2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    กำลังอนุญาต    78 นาย  ตัวจริง  43นาย
       
         
 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก มีสถานีตำรวจในปกครอง 2 แห่ง คือ
       
       
   
1. สถานีตำรวจภูธรหนองฮี  รับผิดชอบพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองฮี ตำบล
 
   
         
โคกสว่างและตำบลหนองเทาใหญ่
 
   
       
   
2. สถานีตำรวจภูธรกุตาไก้  รับผิดชอบพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุตาไก้ และตำบล
       
 
     
นามะเขือ
       
           
ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรปลาปาก รับผิดชอบพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลปลาปาก
       
         
ตำบลโคกสูง และตำบลมหาชัย
       
       
                   
 
   
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรปลาปากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 
   
             
       
   
           
1.ร.ต.ท.สำราญ       จิตมั่น
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี
15 มิ.ย.2508
 
   
       
 
2.ร.ต.ท.ฟูศักดิ์        บูรณะธนิต 
ตำแหน่ง ผู้บังคับกอง
20 พ.ค.2510
       
         
3.ร.ต.อ.วิทยา         ขจรเกียรติไกร
ตำแหน่ง ผู้บังคับกอง
15 เม.ย.2513
       
           
4.ร.ต.อ.วิลาศ          เจริญศรี 
ตำแหน่ง ผู้บังคับกอง
16 พ.ค.2514
       
       
 
5.ร.ต.อ.เติมศักดิ์     ช้างแก้ว
ตำแหน่ง ผู้บังคับกอง
1เม.ย.2515
       
         
6.พ.ต.ต.เทพประทีป ปาณะดิษ
ตำแหน่ง สารวัตร
1พ.ค.2518
       
         
7.ร.ต.อ.สง่า            กำมเลศ
ตำแหน่ง สารวัตร
9 พ.ค.2520
 
   
           
8.พ.ต.ต.พูลศักดิ์     เนียมวัฒนะ  
ตำแหน่ง สารวัตร
1พ.ย.2526
       
 
   
 
9.พ.ต.ต.จิตสาร      โลหะสุต 
ตำแหน่ง สารวัตร
16 ต.ค.2527
       
 
     
10.พ.ต.ต.สมศักดิ์   ใจชอบ
ตำแหน่ง สารวัตร
1พ.ย.2528
       
         
11.พ.ต.ต.นภดล     วงษ์น้อม 
ตำแหน่ง สารวัตร
16 ธ.ค.2532
       
 
   
 
12.พ.ต.ท.โสภณ     เพิ่มศรี 
ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่
16 พ.ค.2534
       
 
     
13.พ.ต.ท.ราชศักดิ์  สุภโตษะ
ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่
1ต.ค.2535
       
 
     
14.พ.ต.ท.ราชศักดิ์  สุภโตษะ 
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
23 ม.ค.2537
       
 
   
          
 
15.พ.ต.ท.สมชาย   ชวะเดช
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
19 พ.ค.2537
       
 
     
16.พ.ต.ท.พรหม     ผางสง่า
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
16 ต.ค.2538
       
 
     
17.พ.ต.ท.สุรินทร์   สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
1พ.ค.2539
       
 
   
 
18.พ.ต.ท.วินิจ       ภู่ไพบูลย์  
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
27เม.ย.2541
       
 
     
19.พ.ต.ท.สุถี        ฉวีราช  
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ
23มี.ค.2543-15 มิ.ย.2545
       
 
   
 
20.พ.ต.อ.สุถี         ฉวีราช     
ตำแหน่ง ผู้กำกับการ
16มิ.ย. 2545-30 ต.ค.2549
       
 
       
21.พ.ต.อ.ปรีชา     จะบัง  
ตำแหน่ง ผู้กำกับการ
1พ.ย.2549-2 พ.ย.2550
       
 
     
22.พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์  สุดจิตร์  
ตำแหน่ง ผู้กำกับการ
4พ.ย.2550-30ก.ย.2553
       
           
       
         
       
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045