ทำเนียบ อ.ตร. - ผบ.ตร. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
     
           
     
  
สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีที่มาโดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
 
     
กรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
     
ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปลี่ยนชื่อเรียกจากอธิบดีกรมตำรวจมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
     
และยังกำหนดให้วันที่ 17 ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยึดถือตามวันที่พระราชกฤษฎีกา
 
 
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้(วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 2541 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา)
 
                             
     
1.พลโท พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าคำรบ
อ.ตร. : พ.ศ.2458-2472
2.พลตำรวจโท พระยาอธิการณ์ประกาศ
อ.ตร. : พ.ศ.2472-2475
3.พันตำรวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ
อ.ตร. : พ.ศ.2475-2476
     
   
   
           
           
     
   
     
   
           
 
       
           
     
4.พันตำรวจเอก พระยาอนุสรณ์ธุรการ
อ.ตร. : พ.ศ. 2476-2479
5.พันตำรวจเอก หลวงอดุล อดุลเดชจรัส
อ.ตร. : พ.ศ.2479-2488
6.พลตำรวจโท พระรามอินทรา
อ.ตร. : พ.ศ. 2488-2489
     
           
 
 
   
     
   
     
   
           
           
           
           
     
7.พลตำรวตรี พระพิจารย์พลกิจ
อ.ตร. : พ.ศ. 2489-2490
8.พลตำรวจเอก หลวงชาติตระกาลโกศล
อ.ตร. : พ.ศ. 2490-2494
9.พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท
อ.ตร. : พ.ศ.2494-2500
     
     
   
           
 
       
 
       
           
 
       
 
       
 
       
 
 
10.พลตำรวจเอก ไสว ไสวแสนยากร
อ.ตร. : พ.ศ. 2500-2502
11.จอมพล สฤษธิ์ ธนะรัชต์
อ.ตร. : พ.ศ.2502-2506
12.พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์
อ.ตร. : พ.ศ. 2506-2515
     
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
           
     
13.จอมพล ประภาส จารุเสถียร
อ.ตร. : พ.ศ.2515-2516
14.พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร
อ.ตร. : พ.ศ.2516-2518
15.พลตำรวจเอก พจน์ เภกะนันท์
อ.ตร. : พ.ศ.2518-2518
     
           
           
 
   
       
 
  
       
 
  
       
 
       
 
       
 
       
 
 
16.พลตำรวจเอก ศรีสุข มหินทรเทพ
อ.ตร. : พ.ศ.2518-2519
17.พลตำรวจเอก มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
อ.ตร. : พ.ศ.2519-2524
18.พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์
อ.ตร. : พ.ศ.2542-2525
     
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
 
19.พลตำรวจเอก ณรงค์ มหานนท์
อ.ตร. : พ.ศ.2525-2530
20.พลตำรวจเอก เภา สารสิน
อ.ตร. : พ.ศ.2530-2532
21.พลตำรวจเอก แสวง ธีระสวัสดิ์
อ.ตร. : พ.ศ.2532-2534
     
 
       
 
       
 
       
           
 
       
           
           
           
 
                   
                       
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045