ข้อมูลธนาคาร
       
               
                             
       
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
                ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                          จ.นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
                       
   
                       
   
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045