ข้อมูลสถาบันการศึกษา
       
               
                             
       
โรงเรียนปลาปากวิทยา
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                       จ.นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 8 ถนนสายบ้านโนนชมภู-ปลาปาก บ้านนกเหาะ
                       ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
       
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                      จ.นครพนม
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
   
โรงเรียนอนุบาลมีสุข
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนแสงเจริญ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                      จ.นครพนม
       
               
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐ์น้อย
        ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                    จ.นครพนม
       
 
           
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
           
 
  
                         
 
  
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045