งานสืบสวน
 
   
               
       
ชื่อ พ.ต.ท.อภิรัตน์ ศรีสุข
ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.
มือถือ
       
               
               
               
               
           
               
       
ชื่อ พ.ต.ต.ศรีบุญเรือง ศรีนอม
ตำแหน่ง สว.สส.
มือถือ 084-9341180
       
       
   
               
               
         
   
         
   
               
 
   
ชื่อ ร.ต.อ.ประเสริฐ แก้วเคน
ตำแหน่ง รอง สว.สส.
มือถือ
ชื่อ ร.ต.ท.เผชิญ หวานวาจา
ตำแหน่ง รอง สว.สส
มือถือ 087-8591092
       
               
               
               
 
     
   
         
   
         
   
       
ชื่อ ร.ต.ต.เจตติศักดิ์ มหาวงศ์
ตำแหน่ง รอง สว.สส.
มือถือ
ชื่อ ด.ต.สุรศักดิ์ แสนโยธา
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ 080-7403644
       
               
               
               
               
         
   
               
 
   
ชื่อ ด.ต.วัลลพ ร้อยเพีย
ตำแหน่ง ผบ.หม (ป.)
มือถือ 090-3564849
ชื่อ ด.ต.วิชัย มีพูน
ตำแหน่ง ผบ.หม (ป.)
มือถือ 089-2750831
       
 
           
               
 
           
 
           
             
               
     
ชื่อ ด.ต.ไพฑูรย์ นาชัยดูลย์
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ 086-2372184
ชื่อ ด.ต.หญิง จีรวรรณ จันโทวาท
ตำแหน่ง ผบ.หม (ป.)
มือถือ 087-2377558
       
             
               
               
               
               
               
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045